Notowania

OPENFIN: strona spółki
25.06.2019, 22:19

OPF DECYZJA DOTYCZĄCA EMISJI OBLIGACJI

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 101/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. oraz raportu bieżącego nr 103/2017 z dnia 3 lipca 2017 r. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 25 czerwca 2019 r. Zarząd Emitenta podjął uchwały w sprawie emisji obligacji serii L.
1.Spółka wyemituje nie więcej niż 4 506 (cztery tysiące pięćset sześć) obligacji na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 4.506.000,00 zł (cztery miliony pięćset sześć tysięcy złotych) („Obligacje”). 2.Emisja Obligacji będzie przeprowadzona w drodze oferty prywatnej w trybie, o którym mowa w art. 33 pkt 2 Ustawy o Obligacjach, poprzez złożenie propozycji nabycia Obligacji nie więcej niż 149 indywidualnie oznaczonym inwestorom. 3.Obligacje nie będą miały formy dokumentu w rozumieniu art. 8 Ustawy o Obligacjach, a prawa z Obligacji powstaną po raz pierwszy z chwilą ich zapisania w ewidencji, o której mowa w art. 8 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, prowadzonej przez Noble Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie umowy zawartej przez Spółkę z Noble Securities S.A. („Ewidencja”), pod warunkiem że data emisji Obligacji przypadnie do dn. 30 czerwca 2019 r. W przypadku gdy data emisji Obligacji przypadnie po dn. 30 czerwca 2019 r. Obligacje nie będą miały formy dokumentu i będą podlegać zarejestrowaniu w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768, z późn. zm.). 4.Obligacje będą: a)emitowane i wykupione po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej Obligacji, b)zbywalne bez żadnych ograniczeń, c)oprocentowane – wysokość oprocentowania Obligacji będzie zmienna i będzie równa stawce WIBOR6M powiększonej o marżę 2,50 p.p. (dwa i 50/100 punktu procentowego) (w skali roku, a odsetki będą naliczane począwszy od daty przydziału Obligacji (z wyłączeniem tego dnia) do dnia wykupu Obligacji (włącznie z tym dniem) i będą wypłacane co 6 miesięcy, d)podlegać wykupowi w okresie 24 miesięcy (2 lat) od daty przydziału. 5.Obligacje nie będą: a)obligacjami zamiennymi na akcje Spółki, b)obligacjami z prawem pierwszeństwa uprawniającymi do subskrybowania akcji Spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami, c)obligacjami przychodowymi. 6.Próg emisji w rozumieniu art. 45 ust. 1 Ustawy o Obligacjach nie został ustalony. 7.Obligacje nie będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie ich do ASO Catalyst, tj. alternatywnego systemu obrotu obligacjami komunalnymi i korporacyjnymi prowadzonego i zarządzanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i BondSpot S.A. 8.Obligacje będą uprawniać wyłącznie do świadczeń pieniężnych. Z Obligacjami nie będą związane żadne uprawnienia do świadczeń niepieniężnych. 9.Celem emisji Obligacji będzie zapłata przez Emitenta ceny i wynagrodzenia za nabycie akcji Open Brokers S.A. w wysokości określonej w umowach sprzedaży akcji zawartych przez Emitenta (jako nabywcę) w 2017 r. przy udziale i za pośrednictwem Noble Securities S.A. będącej firmą inwestycyjną. 10.Emitent nie przewiduje wprowadzenia instytucji Zgromadzenia Obligatariuszy. 11.Obligacje będą emitowane jako niezabezpieczone. Ponad powyższe Zarząd Emitenta postanowił o skierowaniu propozycji nabycia obligacji serii L do trzech podmiotów tj.: a) Yarus Investments Ltd z siedzibą w Sliemie b) Family Investments Ltd z siedzibą w Sliemie (wcześniej Valoro Investments Ltd) oraz c) LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku –informacje poufne.

Inne komunikaty