Notowania

OPENFIN: strona spółki
25.06.2019, 22:25

OPF DECYZJA DOTYCZĄCA EMISJI OBLIGACJI

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 79/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 25 czerwca 2019 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwały w przedmiocie:
1.Akceptacji propozycji Zarządu Spółki w przedmiocie przeprowadzenia przez Spółkę emisji obligacji serii L w liczbie nie większej niż 4 506 (cztery tysiące pięćset sześć) obligacji, o wartości nominalnej 1.000 złotych każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 4.506.000,00 (cztery miliony pięćset sześć tysięcy 00/100) złotych („Obligacje”). 2.Akceptacji ustalonej przez Zarząd propozycji nabycia obligacji na okaziciela serii L Spółki Open Finance S.A. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku –informacje poufne.

Inne komunikaty