Notowania

MEDICALG: strona spółki
26.06.2019, 15:05

MDG Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) dokonało zmian w składzie Radzie Nadzorczej Spółki.
Walne Zgromadzenie powołało dwóch nowych Członków Rady Nadzorczej aktualnej kadencji: Pana Mariusza Matuszewskiego oraz Pana Marcina Gołębickiego. Powołanie nowych Członków Rady Nadzorczej było następstwem rozszerzenia składu Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie z pięciu do sześciu osób, a także rezygnacji Pana Grzegorza Grabowicza z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 16/2019 z dnia 29 maja 2019 roku. Życiorysy nowych Członków Rady Nadzorczej - Pana Mariusza Matuszewskiego oraz Pana Marcina Gołębickiego, zawierające informacje o posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, stanowią załączniki do niniejszego raportu. Pan Mariusz Matuszewski złożył oświadczenie, zgodnie z którym: -nie zachodzą w stosunku do niego przeszkody uniemożliwiające pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w art. 18 KSH; -nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki w żadnej formie wymienionej w art. 380 § 1 KSH; -nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS i nie są spełnione przesłanki takiego wpisu; -spełnia w stosunku do Spółki kryteria niezależności zawarte w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej); -spełnia w stosunku do Spółki kryteria niezależności zawarte w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości oraz z zakresu branży, w której działa Spółka. Pan Marcin Gołębicki złożył oświadczenie, zgodnie z którym: -nie zachodzą w stosunku do niego przeszkody uniemożliwiające pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 18 KSH; -nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki w żadnej formie wymienionej w art. 380 § 1 KSH; -nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS; -nie pełni funkcji i nie zajmuje stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne; -spełnia w stosunku do Spółki kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym; -spełnia w stosunku do Spółki kryteria niezależności określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej); -spełnia w stosunku do Spółki dodatkowe kryteria niezależności określone w zasadzie II.Z.4. zd. 2 i 3 Dobrych Praktyk Notowanych na GPW 2016.

Załączniki

Inne komunikaty