Notowania

PIW Nabycie akcji własnych Spółki.

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 26.06.2019r. Emitent jako Kupujący zawarł ze spółką Patro Invest Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Płocku umowę nabycia akcji własnych Spółki.
Na mocy z zawartej Umowy, w ramach upoważnienia zawartego w uchwale nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24.06.2019r., Emitent dokonał nabycia 2 700 000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Emitenta za cenę 0,45 zł (czterdzieści pięć groszy) za jedną akcję, czyli za łączną cenę 1 215 000,00 zł (jeden milion dwieście piętnaście tysięcy). Strony postanowiły, że zapłata ceny za nabyte akcje nastąpi w terminie 3 dni od dnia zapisania nabytych akcji na rachunku Spółki. Przeniesienie akcji nastąpiło w dniu dzisiejszym. Nabyte przez Emitenta 2 700 000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji własnych stanowi 27,84% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawnia do oddania 2 700 000 (dwa miliony siedemset tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta co stanowi 27,84% udziału w kapitale zakładowym Emitenta. Akcje własne posiadane przez Emitenta nie dają prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu. O treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24.06.2019r. Emitent informował raportem bieżącym nr 13/2019 z dnia 24.06.2019r.

Inne komunikaty