Notowania

PAMAPOL: strona spółki
26.06.2019, 20:42

PMP Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 27 czerwca 2019 r. - korekta

Zarząd PAMAPOL S.A. (Spółka) informuje, iż w raporcie bieżącym nr 9/2019 w sprawie uzupełnienia dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 27 czerwca 2019 r. omyłkowo zamieszczono dwa nieprawidłowe załączniki. W związku z tym Spółka przekazuje korektę ww. raportu bieżącego zawierającego wszystkie wymienione w nim załączniki.
Treść raportu bieżącego nr 9/2019 pozostaje bez zmian: W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 6/2019 z dnia 31 maja 2019 r. zawierającego projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. (Spółka) zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 r., Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu dokumenty, których rozpatrzenie będzie przedmiotem punktów od 7-9 i 13 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj.: - Sprawozdanie Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. z działalności w 2018 roku; - Sprawozdanie Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL w 2018 roku, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz przedstawienie informacji w sprawie polityki dotyczącej działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze; - Sprawozdanie Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. z oceny sposobu wypełniania przez Spółkę w 2018 roku obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych; - wniosek Zarządu PAMAPOL S.A. dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2018; - uchwała Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018.

Załączniki

Inne komunikaty