Notowania

EKIOSK: strona spółki
27.06.2019, 13:25

EKS Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zarząd e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie, podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu e-Kiosk S.A., które odbyło się 27.06.2019r.:
Gremi Media S.A. - liczba głosów 9 046 095 , co stanowi 100% liczby głosów uczestniczących w Zgromadzeniu oraz 50,01% w ogólnej liczbie głosów; Łączna liczba akcji wyemitowanych przez e-Kiosk S.A. to 18 090 000. Ogólna liczba głosów wynikająca z tych akcji to 18 090 000. Podstawa prawna art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Inne komunikaty