Notowania

PKPCARGO: strona spółki
27.06.2019, 15:31

PKP Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ PKP CARGO S.A. w dniu 26 czerwca 2019 r.

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2019 r.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 512 z późn. zm.)

Załączniki

Inne komunikaty