Notowania

PHN: strona spółki
27.06.2019, 19:07

PHN Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 27 czerwca 2019 r.

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka") podaje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 27 czerwca 2019 r.
1. SKARB PAŃSTWA: 32.655.617 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 81,27% głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 69,73% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce 2. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK: 4.647.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 11,56% głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 9,92% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce 3. NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY: 2.879.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 7,17% głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 6,15% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439).

Inne komunikaty