Notowania

ATT Uchwały będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. w dniu 27 czerwca 2019 roku

Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych w dniu 27 czerwca 2019 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z wynikami głosowań.
Dokumenty będące przedmiotem głosowania uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem http://tarnow.grupaazoty.com/pl/relacje/walne.html a także opublikowane przez Spółkę wraz z jednostkowym i skonsolidowanym raportem rocznym oraz załączone do raportów bieżących nr 33/2019 z dnia 31 maja 2019 roku i nr 36/2019 z dnia 12 czerwca 2019 roku. Wobec elektronicznego liczenia głosów, którą zapewnia obsługa techniczna, a także z uwagi na treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia punktów: - nr 5 planowanego porządku obrad: "Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie" oraz - nr 6 planowanego porządku obrad: „Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia”. Ponadto w związku z podjętą uchwałą nr 2, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrywania punktu 17 planowanego porządku obrad: „Podjęcie uchwały w sprawie objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.” Zarząd Spółki przekazuje również w załączeniu treść projektu uchwały w sprawie zdjęcia z porządku obrad punktu 17 „Podjęcie uchwały w sprawie objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.”, zgłoszonej przez uprawnionego akcjonariusza. Uchwała o treści wynikającej ze zgłoszonego projektu przekazanego w załączeniu, została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono sprzeciw do protokołu odnośnie uchwały nr 2 dotyczącej zdjęcia z porządku obrad punktu 17 „Podjęcie uchwały w sprawie objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.” oraz uchwały nr 28 w sprawie zmian Statutu Spółki. Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 6, 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty