Notowania

JWA: strona spółki
27.06.2019, 20:32

JWA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 27 czerwca 2019 roku

Zarząd JWA S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że Akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 czerwca 2019 roku dysponowali łącznie 702.391 głosami. Oznacza to, że kapitał zakładowy Spółki wynoszący 4.000.000 akcji, z których każda daje prawo do jednego głosu, był reprezentowany na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w 17,56%.
Co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu posiadali: 1. Krzysztof Dzietczenia posiadający 638.189 akcji, z których przysługiwało 638.189 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 90,86% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 15,95% ogólnej liczbie głosów w Spółce. 2. Artur Kurowicki posiadający 50.000 akcji, z których przysługiwało 50.000 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 7,12% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 1,25% ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Inne komunikaty