Notowania

PLAYWAY: strona spółki
27.06.2019, 22:43

PLW Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 27.06.2019 r. powziął informację, że Rada Nadzorcza Spółki, po zapoznaniu się z opinią Komitetu Audytu i zgodnie z obowiązującymi przepisami i zakresem kompetencji, podjęła uchwałę o wyborze biegłego rewidenta do przeprowadzenia badań skonsolidowanych i jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki za 2019, 2020 i 2021 r., w tym półrocznych przeglądów sprawozdań skonsolidowanych i jednostkowych.
Wybranym podmiotem jest 4 AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000304558) wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 3363.

Inne komunikaty