Notowania

AFC Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA AKCEPT Finance S.A. w dniu 28.06.2019 roku

Zarząd AKCEPT Finance Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach („Spółka”), stosownie do treści art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy AKCEPT Finance S.A., które odbyło się w dniu 28.06.2019 roku:
Biuro Informacyjno – Prawne AKCEPT S.A. Liczba akcji: 4.000.000 Liczba głosów: 6.000.000 Udział w liczbie głosów (%): 85,71% Udział w liczbie głosów na ZWZA (%): 100,00%

Inne komunikaty