Notowania

ELZAB: strona spółki
28.06.2019, 17:28

ELZ Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ELZAB S.A. w dniu 28 czerwca 2019

Zarząd Spółki ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu podaje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ELZAB, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2019 r.:
COMP S.A. z siedzibą w Warszawie: liczba głosów 12.320.439 % głosów na ZWZ w dniu 28 czerwca 2019 r. - 97,05 % % głosów w ogólnej liczbie głosów - 77,97% Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ELZAB uczestniczyli akcjonariusze dysponujący ogółem 12.695.525 głosami. Ogólna liczba głosów wynosi - 16.282.930 Ogólna liczba akcji wynosi - 16.137.050 Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych(...)

Inne komunikaty