Notowania

PROMISE: strona spółki
1.07.2019, 17:20

PRO Zawarcie Umowy o współpracy z PKN Orlen S.A.

Zarząd APN Promise S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 1 lipca 2019 roku zawarł z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A. (PKN Orlen) Umowę o współpracy (Umowa). Na mocy zwartej Umowy APN Promise S.A. zobowiązuje się do świadczenia na rzecz PKN Orlen usług związanych
z obsługą Umowy Enterprise Agreement w tym Rejestracji Enterprise, która zostanie zawarta między PKN Orlen a Microsoft Ireland Operations Limited (Umowa EA), do dostarczenia do PKN Orlen usług oraz licencji na oprogramowanie Microsoft objętych Umową EA wraz z pakietem Software Assurance dla wcześniej nabytych oraz nowo nabytych licencji na oprogramowanie Microsoft, jak również świadczenia innych usług, przewidzianych umową EA oraz wzajemnymi ustaleniami Stron. Maksymalna wysokość wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy nie może przekroczyć 30.000.000,00 EUR (trzydzieści milionów EUR). Podpisując niniejszą Umowę PKN Orlen składa pierwsze zamówienie na kwotę 22.480.000,00 EUR (dwadzieścia dwa miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy EUR). Spółka zrealizuje pierwsze zamówienie na licencje na oprogramowanie w terminie nie dłuższym, niż 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, pozostałe zamówienia będą realizowane w terminach określonych w Umowie. Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Zawarta Umowa została uznana za istotną z uwagi na jej wartość oraz pozytywny wpływ na perspektywy rozwoju Spółki

Inne komunikaty