Notowania

KETY: strona spółki
4.07.2019, 13:59

KTY Wydanie dokumentów akcji serii G w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) informuje, iż w dniu 4 lipca 2019 r. dokonano wydania odcinka zbiorowego 17.500 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote 50/100) każda, objętych przez akcjonariusza w dniu 2 lipca 2019 r. w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego przyjętego uchwałą 12/12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 maja 2012 r. (dalej: Uchwała) i stosownie do art. 451 §2 oraz 452 §1 Kodeksu spółek handlowych nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 43.750 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych).
Po podwyższeniu kapitał zakładowy Spółki wynosi 23.907.367,50 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćset siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych 50/100) i dzieli się na 9.562.947 (słownie: dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) akcji o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote 50/100) każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji Spółki wynosi 9.562.947 (słownie: dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem). Wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego po wydaniu ww. akcji wynosi 1.397.040 zł (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści złotych). Akcje serii G zgodnie z treścią Uchwały uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2015. r., z tym że w dywidendzie za ten rok obrotowy i następne uczestniczą te akcje, które zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych akcjonariusza, nie później niż w dniu dywidendy, określonym w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy za dany rok obrotowy i ustaleniu dnia dywidendy. Zgodnie z art. 452 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd dokona w przewidzianym dla tego terminie zgłoszenia do sądu rejestrowego wykazu objętych akcji serii G, celem uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS oraz podejmie działania w celu ich wprowadzenia do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych. Akcje serii G emitowane są w ramach Programu Opcji Menedżerskich, o którym mowa w uchwale 11/12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 maja 2012 r. Podstawa prawna: § 5 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty