Notowania

JWA: strona spółki
4.07.2019, 20:39

JWA Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania powyżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

Zarząd JWA S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”) informuje, iż w dniu 4 lipca 2019 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od akcjonariusza Pana Maryan Ortynsyi („Akcjonariusz”), informujące o zwiększeniu stanu posiadania akcji powyżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki w wyniku transakcji nabycia 10.000 akcji Spółki przeprowadzonej w dniu 1 lipca 2019 roku w trybie sesyjnym na rynku NewConnect.
Zgodnie z zawiadomieniem przed ww. transakcją Akcjonariusz posiadał 191.793 akcje, które stanowiły 4,80% kapitału zakładowego oraz uprawniały do 191.793 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, które stanowiły 4,80% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Po ww. transakcji Akcjonariusz posiada 201.793 akcje, które stanowią 5,04% kapitału zakładowego oraz uprawniają do 201.793 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, które stanowią 5,04% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Inne komunikaty