Notowania

ATT Powierzenie dotychczasowemu Członkowi Zarządu Spółki Grupa Azoty S.A. funkcji Wiceprezesa Zarządu

Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że na posiedzeniu w dniu 05 lipca 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki powierzyła Panu Tomaszowi Hryniewiczowi, dotychczasowemu Członkowi Zarządu XI kadencji, funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
Pan Tomasz Hryniewicz został powołany w skład Zarządu Spółki w dniu 12 czerwca 2019 roku, o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 37/2019 z dnia 12 czerwca 2019 roku skorygowanym w dniu 13 czerwca 2019 roku. Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji oraz wcześniej zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanego Wiceprezesa Zarządu Spółka przekazała w/w raportem bieżącym nr 37/2019. Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

Inne komunikaty