Notowania

KKH Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki K&K Herbal Poland S. A. z siedzibą w Wieliczce („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 08 lipca 2019 r. odebrał zawiadomienie przesłane drogą elektroniczną w dniu 03 lipca 2019 roku od Pana Grzegorza Cetera, o zmianie stanu posiadania akcji spółki K&K Herbal Poland S. A., w związku z ich zakupem.
Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty