Notowania

GPW: strona spółki
11.07.2019, 15:50

GPW Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Spółka", "GPW") na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „KSH”) oraz § 8 ust 1 w związku z § 13 ust. 6 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 6 sierpnia 2019 r. na godz. 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GPW, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Książęcej 4, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Zmiany w składzie Rady Giełdy. 6. Zamknięcie obrad. W załączeniu Zarząd GPW przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402[2] KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-07-15
GPW Złożenie weksla zabezpieczającego wykonanie umowy o dofinansowanie projektu badawczo-rozwojowego w zakresie budowy platformy transakcyjnej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
43,90
+0,91
2019-07-11
GPW Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
43,35
+0,12
2019-07-03
GPW Decyzja Zarządu GPW w sprawie rozpoczęcia prac badawczo-rozwojowych w zakresie budowy własnej Platformy Transakcyjnej z dofinansowaniem ze środków grantowych NCBR
43,15
+1,27
2019-06-19
GPW Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 17 czerwca 2019 r.
41,80
0,00
2019-06-17
GPW Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 czerwca 2019 r.
40,25
+2,24
2019-06-17
GPW Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW w sprawie wypłaty dywidendy za 2018 r.
40,25
+0,87
2019-06-14
GPW Zgłoszenie projektu uchwały do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW S.A. zwołanego na dzień 17 czerwca 2019 r.
40,30
+0,50
2019-05-27
GPW Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zwołanego na dzień 17 czerwca 2019 r. oraz zgłoszenie projektów uchwał do porządku obrad
39,75
+1,13
2019-05-20
GPW Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
38,45
+2,47
2019-05-15
GPW Propozycja Zarządu Giełdy dotycząca ustalenia terminów dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy za rok 2018
38,10
-0,39