Notowania

BEST: strona spółki
11.07.2019, 16:53

BST Informacja dotycząca zmiany polityki informacyjnej w zakresie portfeli wierzytelności nabywanych przez podmioty z Grupy Kapitałowej BEST S.A.

W związku z realizacją przyjętej polityki informacyjnej w zakresie portfeli wierzytelności nabywanych przez Grupę Kapitałową BEST S.A., wprowadzoną raportem bieżącym numer 38/2015 z dnia 7 lipca 2015 r. i zmienioną raportem bieżącym numer 69/2016 z dnia 15 lipca 2016 r. (Polityka), Zarząd BEST S.A. (Emitent, Spółka) w dniu 11 lipca 2019 r. podjął decyzję o zmianie zakresu informacji przekazywanych w związku z realizacją Polityki, w ten sposób, że Emitent będzie publikował informacje o:
1) wartości nominalnej nabytych portfeli wierzytelności, 2) koszcie nabycia nowych portfeli wierzytelności, oraz 3) wartości spłat z posiadanych portfeli wierzytelności, które to portfele wierzytelności są nabywane przez podmioty z Grupy Kapitałowej BEST S.A. Publikacji nie będą podlegać informacje o wartości godziwej posiadanych portfeli wierzytelności przez podmioty z Grupy Kapitałowej BEST S.A., które dotychczas były publikowane zgodnie z Polityką. Pierwszym okresem za jaki nastąpi przekazanie informacji w ramach realizacji zmienionej Polityki, o której mowa powyżej będzie I półrocze 2019 r. i sam II kwartał 2019 r. Emitent przekaże informacje za I półrocze 2019 r. oraz sam II kwartał 2019 r. w ramach realizacji zmienionej Polityki w dniu 15 lipca 2019 r.

Inne komunikaty