Notowania

SFINKS: strona spółki
11.07.2019, 19:09

SFS Aktualizacja informacji nt. subskrypcji akcji serii P – zawarcie umowy objęcia akcji serii P z Sylwestrem Cackiem

Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie („Sfinks”, „Spółka” „Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 32/2019 i 35/2019 informuje, że w dniu 11 lipca 2019 r. Emitent zawarł z Panem Sylwestrem Cackiem – akcjonariuszem Sfinks będącym jednocześnie Członkiem Zarządu Spółki („Akcjonariusz”) – umowę objęcia 2 500 000 (dwóch milionów pięciuset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii P Emitenta o wartości nominalnej 1 (jeden) PLN każda akcja, emitowanych na podstawie Uchwały nr 1 z dnia 29.04.2019 r. Zarządu Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii P z wyłączeniem prawa poboru, w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w § 7 ust. 6 Statutu, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii P do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji i zmiany statutu Spółki („Uchwała Zarządu”), („Umowa Objęcia”). Łączna cena emisyjna za w/w Akcje serii P wynosi 2 500 000,00 PLN (dwa miliony pięćset tysięcy złotych). Jednocześnie strony Umowy Objęcia uchyliły zawartą przez Spółkę i Akcjonariusza umowę objęcia akcji z dnia 25 lutego 2019 r., o której Emitent informował raportem bieżącym nr 13/2019.
Objecie Akcji serii P na podstawie Umowy Objęcia uzależnione jest od otrzymania przez Emitenta wpłaty na Akcje serii P, co zgodnie z Uchwałą Zarządu oraz Umową Objęcia powinno nastąpić w terminie do dnia 29 lipca 2019 r. Emitent informuje ponadto, że w przypadku dokonania wpłaty przez Akcjonariusza zostanie osiągnięty minimalny próg emisji Akcji serii P, określony Uchwałą Zarządu na nie mniej niż 2.000.000,00 PLN. Jednocześnie Emitent informuje, że równocześnie z zawarciem Umowy Objęcia Pan Sylwester Cacek przyjął dodatkowo ofertę objęcia 3 000 000 (trzech milionów) sztuk Akcji serii P o wartości nominalnej 1,00 PLN jedna akcja i łącznej cenie emisyjnej 3 000 000,00 PLN (trzy miliony złotych), akceptując w tymże oświadczeniu prawo Sfinks do przydzielenia Akcjonariuszowi do objęcia mniejszej niż w/w liczbie Akcji serii P w przypadku skorzystania przez innych akcjonariuszy posiadających 1/100 akcji w kapitale zakładowym z prawa pierwszeństwa przewidzianego Uchwałą Zarządu. Zawarcie umowy objęcia akcji wskazanych w niniejszym akapicie i ich opłacenie powinno nastąpić do 29 lipca 2019 r. Jednocześnie Emitent wskazuje, że Spółka zawarła umowę objęcia 500.000 Akcji serii P z innym inwestorem, który dokonał wpłaty za w/w akcje. O kolejnych istotnych działaniach związanych z emisją Akcji serii P Spółka będzie informowała w kolejnych raportach.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-07-12
SFS Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.
0,93
0,00
2019-07-11
SFS Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. zwołanego na dzień 30 lipca 2019 roku
0,93
0,00
2019-07-11
SFS Aktualizacja informacji nt. subskrypcji akcji serii P – zawarcie umowy objęcia akcji serii P z Sylwestrem Cackiem
0,98
-5,10
2019-07-09
SFS Żądanie uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i przeprowadzenia wyboru członków Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami
0,93
+2,15
2019-07-09
SFS Zawiadomienie przekazane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej w związku z zawarciem porozumienia dotyczącego zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu Sfinks Polska S.A.
0,93
+2,15
2019-07-09
SFS Żądanie akcjonariusza dotyczące wprowadzenia do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dodatkowych punktów i złożenie projektów uchwał
0,93
+4,30
2019-07-04
SFS Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sfinks Polska S.A. w dniu 28 06 2019 r
0,93
+1,08
2019-07-02
SFS Aktualizacja informacji nt. subskrypcji akcji serii P – uchwała Rady Nadzorczej
0,89
0,00
2019-06-28
SFS Informacja nt. treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z dnia 28 czerwca 2019 r.
0,84
0,00
2019-06-28
SFS Aktualizacja informacji nt. umów zawartych z BOŚ S.A. w związku z podjęciem uchwał na ZWZ Spółki
0,84
0,00