Notowania

COMPRESS: strona spółki
11.07.2019, 19:23

COM Otrzymanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

Zarząd Compress SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, otrzymał z Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVII Wydział Gospodarczy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym na skutek pozwu wniesionego przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Niniejszy nakaz opiewa na kwotę sporu 21.533,00 zł wraz z odsetkami w wysokości ustawowej za opóźnienie w transakcjach handlowych od tej kwoty, liczonymi od 18 sierpnia 2016 r. oraz kwotę 2.861,74 zł tytułem kosztów procesu. W piśmie wskazano, iż Spółka jest zobowiązana w terminie dwóch tygodni od otrzymania nakazu do uregulowania wskazanej kwoty lub wniesienia w tymże terminie sprzeciwu.
Zarząd wskazuje, iż niniejsze roszczenie związane jest z prowadzoną w roku 2016 współpracą między stronami, w zakresie świadczenia na rzecz Spółki usług Public Relations. Zarząd jednocześnie wskazuje, iż rozważa złożenie sprzeciwu, co jednak uzależnia od wyniku przeprowadzonej analizy zasadności w/w roszczenia.

Inne komunikaty