Notowania

PFLEIDER: strona spółki
11.07.2019, 22:29

PFL Informacja o ogłoszeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Pfleiderer Group S.A. przez Volantis Bidco B.V.

Zarząd spółki Pfleiderer Group S.A. („Spółka”) informuje, że powziął informację o ogłoszeniu w dniu 11 lipca 2019 r. przez spółkę Volantis Bidco B.V. („Wzywający”), za pośrednictwem Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział - Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie, wezwania do zapisywania się na sprzedaż 23.519.515 (dwudziestu trzech milionow pięciuset dziewiętnastu tysięcy pięciuset piętnastu) akcji zwykły na okaziciela Spółki, po cenie 25,17 zł za jedną akcję i uprawniających do wykonywania 36,35% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Wezwanie”).
Wezwanie zostało ogłoszone na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemy obrotu oraz o spółkach publicznych oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań. Pełny tekst Wezwania, przekazany Spółce przez Wzywającego, który został jednocześnie opublikowany w języku polskim za pośrednictwem Polskiej Agencji Prasowej (http://biznes.pap.pl/pl/news/listings/info/2760834,wezwanie-do-zapisywania-sie-na-sprzedaz-akcji-spolki-pfleiderer-group-s-a-) załączony jest do niniejszego raportu bieżącego. Stanowisko Zarządu Spółki w sprawie Wezwania zostanie opublikowane przez Spółkę w formie odrębnego raportu bieżącego. Niniejszy raport został sporządzony zgodnie z przepisami art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączniki

Inne komunikaty