Notowania

AWBUD: strona spółki
11.07.2019, 22:37

AWB Oddalenie powództwa Spółki o zapłatę

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 92/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku, Zarząd Awbud S.A. („Spółka”) informuje, że Spółka powzięła informację o oddaleniu wyrokiem z dnia 9 lipca 2019 r. przez Sąd Okręgowy
w Szczecinie („Wyrok”) powództwa Spółki wniesionego w dniu 29 listopada 2011 r. przeciwko Ozen sp. z o.o. w restrukturyzacji (dawniej: OZEN Plus sp. z o.o.) („OZEN”) o zapłatę 15.360.839,85 zł wraz z ustawowymi odsetkami. Wyrok nie jest prawomocny. Spółka wystąpi z pisemnym wnioskiem o doręczenie Wyroku z uzasadnieniem w przepisanym prawem terminie. Po zapoznaniu się z treścią Wyroku wraz z jego pisemnym uzasadnieniem Spółka podejmie decyzję co do wniesienia apelacji od Wyroku. Jednocześnie Spółka wskazuje, że w dniu 22 czerwca 2017 roku zbyła wierzytelności wobec OZEN za wyjątkiem roszczenia w wysokości 5 958 tys. zł, odpowiadającego kwocie wypłaconej przez TUiR Allianz na rzecz OZEN tytułem udzielonej gwarancji ubezpieczeniowej. Należność od OZEN w wysokości 5 958 tys. zł została ujęta w księgach rachunkowych Spółki i została w całości objęta odpisem aktualizacyjnym („Odpis”). W związku z utworzeniem Odpisu, zdaniem Spółki ewentualne uprawomocnienie się Wyroku nie będzie miało istotnego negatywnego wpływu na funkcjonowanie Spółki i jej wynik finansowy. Spółka będzie informowała o dalszych istotnych etapach ww. postępowania.

Inne komunikaty