Notowania

PRAGMAFA: strona spółki
12.07.2019, 13:34

PRF Rejestracja obligacji serii P w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

PRAGMA FAKTORING S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wydał oświadczenie o zawarciu z Emitentem umowy o rejestrację w depozycie 100.000 obligacji na okaziciela serii P, którym został nadany kod ISIN: PLGFPRE00172. Rejestracja nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających wprowadzenie ww. obligacji do alternatywnego systemu obrotu.
Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

Inne komunikaty