Notowania

PXM Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Emitenta

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2019 z dnia 13 czerwca 2019 roku, Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu dzisiejszym, ukonstytuowała się w składzie wyznaczonym uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 czerwca 2019 roku, w sposób następujący:
Wojciech Kowalczyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, Bartłomiej Kurkus – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorcze Spółki, Andrzej Kania – Sekretarz Rady Nadzorczej Spółki, Katarzyna Dąbrowska – Członek Rady Nadzorczej Spółki, Andrzej Komarowski – Członek Rady Nadzorczej Spółki, Paweł Mazurkiewicz – Członek Rady Nadzorczej Spółki, Konrad Milczarski – Członek Rady Nadzorczej Spółki. Podstawa prawna: § 5 pkt 5) w zw. z § 10 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Inne komunikaty