Notowania

SUL Zawarcie istotnych umów z European Asylum Support Office

Zarząd Summa Lingua S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka") informuje, że 12 lipca 2019 roku powziął informacje o zawarciu w dniu 9 lipca 2019 r. przez Spółkę dwóch umów na świadczenie usług ("Umowy") z European Asylum Support Office ("Zamawiający"). Umowy zostały zawarte w konsorcjum, którego liderem jest Emitent, ze spółką ESTeam AB z siedzibą w Szwecji.
Na podstawie Umów Emitent będzie świadczyć na rzecz Zamawiającego usługi korekty i edycji językowej dokumentów, produktów i publikacji Zamawiającego w wielu językach afrykańskich, azjatyckich i europejskich. Wskazany przez Zamawiającego w Umowach maksymalny budżet na usługi objęte Umowami wynosi 1.8000.000,00 EUR (jeden milion osiemset tysięcy euro) (7 686 000,00 PLN, po kursie NBP PLN/EUR 4,27 z dnia 12 lipca 2019), aczkolwiek Zamawiający nie jest zobowiązany do wydania kwoty maksymalnej. Umowy zostały zawarte na czas jednego roku z możliwością ich wypowiedzenia z zachowaniem 1 miesięcznego okresu. Przez kolejne trzy lata, co roku, Umowy zostaną automatycznie przedłużone na okres jednego roku chyba, że któraś ze Strony wypowie Umowy z zachowaniem 1 miesięcznego terminu wypowiedzenia. W ocenie Zarządu Emitenta niniejsze Umowy należy uznać za istotne, gdyż ich szacunkowa wartość spełnia kryteria istotności wskazane w Polityce Informacyjnej Emitenta oraz ze względu na fakt, że ich zawarcie jest kolejnym istotnym krokiem w budowaniu portfela zamówień na rok bieżący i lata kolejne.

Inne komunikaty