Notowania

DECORA: strona spółki
12.07.2019, 14:23

DCR Nabycie akcji emitenta przez członka rady nadzorczej emitenta.

Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 12 lipca 2019 r. sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 MAR - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku, powziął informację o nabyciu akcji Spółki DECORA S.A. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej emitenta – Pana Włodzimierza Lesińskiego.
Z przekazanej informacji wynika, iż w/w osoba: • w dniu 11 lipca 2019 r. dokonała nabycia 347 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w cenie 19,50 zł. za jedną akcję. Ww. transakcje zostały dokonane w trybie sesyjnym na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Załączniki

Inne komunikaty