Notowania

MDI Zawarcie umowy przedwstępnej.

Zarząd spółki pod firmą: MDI Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Emitentem”) informuje, że w dniu 12 lipca 2019 roku Emitent zawarł Umowę Przedwstępną („Umowa”) ze spółką VisaVento Bau sp. z o.o. dotyczącą budowy parku wiatrowego Sompolno o łącznej mocy 37,5MW.
Umowa reguluje prawa i obowiązki stron w procesie negocjacji szczegółowych warunków realizacji inwestycji o wartości nie mniejszej niż 29.000.000 pln. Intencją Stron jest uzgodnienie szczegółowych postanowień Umowy Ostatecznej związanej z realizacją zadania inwestycyjnego i zawarcie jej w terminie do dnia 30 grudnia 2019 roku. W przypadku braku porozumienia pomiędzy Stronami i nie zawarcia Umowy Ostatecznej w terminie do 30 grudnia 2019 roku Umowa Przedwstępna wygasa. Informację o podpisaniu Umowy Emitent uznał za poufną ze względu istotne jej znaczenie dla Emitenta.

Inne komunikaty