Notowania

TAR Cofnięcie pozwu wraz ze zrzeczeniem się roszczenia w sprawie o uchylenie uchwały NWZ z dnia 15 stycznia 2018r.

Zarząd Tarczyński S.A. ("Emitent", „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2018
z dnia 27 lutego 2018 roku informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o złożeniu przez akcjonariusza - Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" - do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, X Wydział Gospodarczy oświadczenia o cofnięciu pozwu o uchylenie względnie o stwierdzenie nieważności uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie finansowania przez Emitenta nabycia emitowanych przez niego akcji oraz utworzenia kapitału rezerwowego w tym celu. W przedmiotowym oświadczeniu powód zrzekł się roszczeń w stosunku do Emitenta oraz wniósł o umorzenie postępowania w tej sprawie, zwrot nadpłaconej części zaliczki na rzecz Spółki oraz nieobciążanie powoda kosztami procesu na zasadzie art. 102 k.p.c. Cofnięcie pozwu jest konsekwencją zbycia przez akcjonariusza wszystkich posiadanych akcji Spółki do czego akcjonariusz był zobowiązany w sytuacji zaistnienia okoliczności, o których mowa w art.139 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Podstawa prawna szczegółowa: § 19 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Inne komunikaty