Notowania

VOXEL: strona spółki
18.07.2019, 18:08

VOX Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 r.

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”), działając na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757), informuje, że dokonuje zmiany terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego wraz z półrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2019 r., określonego w raporcie bieżącym Emitenta nr 2/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. na dzień 2 września 2019 r.
Nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego wraz z półrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2019 r. został wyznaczony na dzień 21 sierpnia 2019 r.

Inne komunikaty