Notowania

BRAND24: strona spółki
18.07.2019, 18:17

B24 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Zarząd Brand 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu [dalej "Spółka"] informuje, że w dniu 18 lipca 2019 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od LARQ Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. sporządzone w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej (…), którego treść Spółka przekazuje poniżej:
„Niniejszym IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie [„Towarzystwo”], ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Dz. U. z 2019 r. poz. 623 ze zm., dalej „Ustawa”] informuje, że w wyniku, zbycia przez fundusz LARQ GROWTH FUND I FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zarządzany przez Towarzystwo [„Fundusz”], akcji spółki Brand 24 Spółka Akcyjna [„Spółka”] z siedzibą we Wrocławiu, w transakcji przeprowadzonej w Alternatywnym Systemie Obrotu [NewConnect] w dn. 11 lipca 2019 r., rozliczonej w dn. 15 lipca 2019 r., udział funduszu w ogólnej liczbie głosów w Spółce spadł poniżej progu 331/3% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Przed ww. zdarzeniem Fundusz posiadał 718 281 akcji Spółki, stanowiących 35,78% kapitału zakładowego Spółki, dających 718 281 głosów, co stanowiło 35,78% w ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po wyżej wymienionym zdarzeniu Fundusz posiada 666 281 akcji, co stanowi 33,19% kapitału zakładowego Spółki i daje 666 281 głosów, stanowiących 33,19% w ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Jednocześnie Towarzystwo informuje, iż fundusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy.”

Inne komunikaty