Notowania

MIRBUD: strona spółki
20.07.2019, 12:49

MRB Uchwała Zarządu KDPW S.A. dotycząca asymilacji akcji

Zarząd MIRBUD S.A. („Spółka”) informuje, iż w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2019 z dnia
18 lipca 2019 roku o wprowadzeniu do obrotu giełdowego 2.873.947 (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) akcji serii J Spółki, Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych („KDPW) uchwałą Nr 486/2019 z dnia 19 lipca 2019 r., postanowił dokonać w dniu 24 lipca 2019 roku asymilacji 2.873.947 (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela Spółki MIRBUD S.A. oznaczonych kodem PLMRBUD00031 z 82.492.500 (osiemdziesiąt dwa milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcjami Spółki oznaczonymi kodem PLMRBUD00015. Akcje objęte asymilacją otrzymują kod PLMRBUD00015. W uchwale stwierdzono, że liczba papierów wartościowych oznaczonych kodem PLMRBUD00015 emisji podstawowej po przeprowadzeniu asymilacji oznaczonych jest 85.366.447 (osiemdziesiąt pięć milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści siedem) akcji Spółki. Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty