Notowania

ATCCARGO: strona spółki
23.07.2019, 15:29

ATA Sprzedaż udziałów przez spółkę zależną od ATC Cargo S.A.

Zarząd Spółki ATC Cargo S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 23 lipca 2019 r. powziął informację o obustronnym podpisaniu umowy sprzedaży udziałów pomiędzy spółką zależną od Emitenta, tj. ATC Cargo Limited z siedzibą w Hongkongu a Worldwide Logistic Overseas Corporation Limited z siedzibą w Hongkongu (dalej: WWL). Na podstawie tej umowy WWL zakupił wszystkie udziały, które spółka zależna od Emitenta posiadała w spółce ATC Worldwide Limited z siedzibą w Hongkongu, tj. łącznie 480 sztuk. Udziały te stanowią 60% w kapitale zakładowym spółki i tyle samo głosów na zgromadzeniu wspólników.
W wyniku opisanego wyżej zbycia udziałów, spółki ATC Worldwide Limited z siedzibą w Hongkongu oraz ATC Worldwide China Limited z siedzibą w Szanghaju (spółka w 100% zależna ATC Worldwide Limited, która prowadziła działalność operacyjną w zakresie morskiego przewoźnika umownego (NVOCC), świadcząc przy tym usługi na rzecz Emitenta) nie będą już wchodziły w skład grupy kapitałowej ATC Cargo S.A. Zbycie udziałów, o którym mowa powyżej związane jest z realizacją strategii zacieśniania współpracy pomiędzy ATC Cargo S.A. a Worldwide Logistics Group. Spółka należąca do Worldwide Logistics Group, tj. Worldwide Overseas Holdings Pte. Ltd. posiada 500.000 akcji Emitenta, które nabyła w dniu 09.02.2018 roku (o czym Emitent informował raportem bieżącym ESPI 1/2018). Fakt ten doprowadził do pogłębienia współpracy pomiędzy ATC Cargo S.A. a Worldwide Logistics Group. W związku z tym podjęto decyzję o braku celowości dalszego utrzymywania odrębnej struktury organizacyjnej, świadczącej usługi przewoźnika morskiego umownego i zdecydowano o dokonaniu sprzedaży udziałów, o której mowa powyżej na rzecz WWL. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE Osoby reprezentujące spółkę: · Artur Jadeszko - Prezes Zarządu · Wiktor Bąk - Wiceprezes Zarządu

Inne komunikaty