Notowania

SIMPLE: strona spółki
24.07.2019, 22:22

SME Nabycie udziałów w spółce zależnej Medinet Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 3/2017 z 27 stycznia 2017 dotyczących nabycia udziałów Medinet Systemy Informatyczne Sp. z o.o. [Medinet] Zarząd SIMPLE S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 24 lipca 2019 r. zawarł z czterema osobami fizycznymi będącymi stroną sprzedającą wcześniejszych umów nabycia przez Emitenta udziałów w Medinet [łącznie Sprzedający] umowy nabycia od każdej z tych osób po 40 udziałów w Medinet tj. łącznie 160 udziałów w tej spółce.
Cena nabycia każdego pakietu 40 udziałów Medinet wynosi 0,136 mln zł i łącznie za 160 udziałów odpowiada kwocie 0,544 mln zł. Płatności z tytułu zapłaty ceny będą realizowane przez Emitenta w sześciu miesięcznych ratach. Przeniesienie własności nabytych udziałów nastąpiło w dniu zawarcia umów. Zawarte umowy są tożsame co do istoty oraz kluczowych postanowień. Umowy nie zawierają postanowień w zakresie kar umownych a ich pozostałe postanowienia nie odbiegają od warunków standardowych dla tego rodzaju umów. Zawarcie ww. umów związane jest z wykonaniem zobowiązania Emitenta do nabycia od Sprzedających docelowo wszystkich udziałów w Medinet. W związku z zawarciem ww. umów Emitent posiada bezpośrednio 320 udziałów w Medinet a z uwzględnieniem pośredniego stanu posiadania tj. za pośrednictwem spółki zależnej Simple Invest sp. z o.o. [która posiada 680 udziałów Medinet] Emitent posiada łącznie 1000 udziałów w Medinet, które stanowią 100% kapitału zakładowego/ogólnej liczby głosów w tej spółce.

Inne komunikaty