Notowania

ATREM: strona spółki
26.07.2019, 12:38

ATR Zawarcie przez Emitenta umowy z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 25 lipca 2019 r. Emitent zawarł z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group umowę o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych.
Na podstawie ww. umowy InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group wystawiać będzie na zlecenie Atrem S.A. ubezpieczeniowe gwarancje, zwane dalej ,,gwarancjami”: a) zapłaty wadium, w związku ze składanymi przez Atrem S.A., w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, ofertami w przetargach organizowanych przez Beneficjentów gwarancji, b) należytego wykonania kontraktu, tytułem zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań określonych w umowach (zwanych dalej „umowami objętymi gwarancją”) zawartych przez Atrem S.A. z Beneficjentami gwarancji, w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, c) usunięcia wad i usterek, tytułem zabezpieczenia usunięcia wad i usterek na podstawie umów (zwanych dalej „umowami objętymi gwarancją”) zawartych przez Atrem S.A. z Beneficjentami gwarancji, w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, d) zwrotu zaliczki, tytułem zabezpieczenia zwrotu zaliczki na podstawie umów (zwanych dalej „umowami objętymi gwarancją”), zawartych przez Z Atrem S.A. z Beneficjentem gwarancji, w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Maksymalny odnawialny limit gwarancyjny ustalony został na poziomie 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych 00/100) przy czym: a) limit gwarancyjny dla gwarancji zapłaty wadium wynosi 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) a kwota pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć: 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100), b) limit gwarancyjny dla gwarancji zwrotu zaliczki wynosi 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) a kwota pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć: 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100); c) limit gwarancyjny dla gwarancji należytego wykonania kontraktu wynosi 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100), a kwota pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć: 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100). d) limit gwarancyjny dla gwarancji usunięcia wad i usterek wynosi: 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) a kwota pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć: 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100). Do przyznanego limitu wlicza się gwarancje wydane przed zawarciem ww. umowy. Na zabezpieczenie roszczeń InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group o zwrot zapłaconych z tytułu gwarancji kwot na rzecz Beneficjentów gwarancji, Atrem S.A. ustanowił na rzecz InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group następujące zabezpieczenia: 1/ sześć weksli własnych in blanco z klauzulą "bez protestu" z wystawienia Atrem S.A. wraz z sześcioma deklaracjami wekslowymi, poręczonymi przez spółkę CONTRAST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, do kwoty zadłużenia wynikającego z tytułu niniejszej umowy generalnej, 2/ W przypadku występowania Atrem S.A. w Konsorcjum, wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie tzn. weksel poręczony przez Konsorcjanta lub Konsorcjantów. Umowa została zawarta na okres do czasu wygaśnięcia wszelkich roszczeń InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group w stosunku do Atrem S.A. wynikających z umowy. W wykonaniu umowy InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group będzie wystawiał gwarancje w okresie do 24 lipca 2020 r. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów. Zawarta Umowa stanowi kontynuację poprzedniej umowy zawartej przez Atrem S.A. z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group o zawarciu której Atrem S.A. informowała raportem bieżącym nr 34/2018. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Inne komunikaty