Notowania

ATREM: strona spółki
26.07.2019, 12:46

ATR Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. umowy z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 25 lipca 2019 r. spółka zależna od Emitenta: Contrast sp. z o. o. zawarła z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group umowę o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych.
Na podstawie ww. umowy InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group wystawiać będzie na zlecenie Contrast sp. z o. o. ubezpieczeniowe gwarancje, zwane dalej ,,gwarancjami”: a) zapłaty wadium, w związku ze składanymi przez Contrast sp. z o. o., w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, ofertami w przetargach organizowanych przez Beneficjentów gwarancji, b) należytego wykonania kontraktu, tytułem zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań określonych w umowach (zwanych dalej „umowami objętymi gwarancją”) zawartych przez Contrast sp. z o. o. z Beneficjentami gwarancji, w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, c) usunięcia wad i usterek, tytułem zabezpieczenia usunięcia wad i usterek na podstawie umów (zwanych dalej „umowami objętymi gwarancją”) zawartych przez Contrast sp. z o.o. z Beneficjentami gwarancji, w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, d) zwrotu zaliczki, tytułem zabezpieczenia zwrotu zaliczki na podstawie umów (zwanych dalej „umowami objętymi gwarancją”), zawartych przez Contrast sp. z o. o. z Beneficjentem gwarancji, w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Maksymalny odnawialny limit gwarancyjny ustalony został na poziomie 12 000 000,00 zł (słownie: dwanaście milionów złotych 00/100) przy czym: a) limit gwarancyjny dla gwarancji zapłaty wadium wynosi 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) a kwota pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć: 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100), b) limit gwarancyjny dla gwarancji zwrotu zaliczki wynosi 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) a kwota pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć: 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100); c) limit gwarancyjny dla gwarancji należytego wykonania kontraktu wynosi 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100), a kwota pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć: 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100). d) limit gwarancyjny dla gwarancji usunięcia wad i usterek wynosi: 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100) a kwota pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć: 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100). Do przyznanego limitu wlicza się gwarancje wydane przed zawarciem niniejszej umowy, na podstawie wcześniej podpisanych umów o udzielenie gwarancji. Na zabezpieczenie roszczeń InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group o zwrot zapłaconych z tytułu gwarancji kwot na rzecz Beneficjentów gwarancji, Contrast sp. z o.o. ustanowił na rzecz InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group następujące zabezpieczenia: 1/ sześć weksli własnych in blanco z klauzulą "bez protestu" z wystawienia Contrast sp. z o. o. wraz z sześcioma deklaracjami wekslowymi poręczonych przez ATREM Spółka Akcyjna do kwoty zadłużenia wynikającego z tytułu niniejszej umowy generalnej, 2/ W przypadku występowania Contrast sp. z o. o. w Konsorcjum, wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie tzn. weksel poręczony przez Konsorcjanta lub Konsorcjantów. Umowa została zawarta na okres do czasu wygaśnięcia wszelkich roszczeń InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group w stosunku do Contrast sp. z o. o. wynikających z umowy. W wykonaniu umowy InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group będzie wystawiał gwarancje w okresie do dnia 24 lipca 2020 r. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów. Zawarta Umowa stanowi kontynuację poprzedniej umowy zawartej przez Contrast Sp. z o.o. z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group oraz aneksów to tej umowy, o zawarciu których Atrem S.A. informowała raportem nr 36/2017 oraz raportem bieżącym nr 33/2018 i 40/2018. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Inne komunikaty