Notowania

PLASTBOX: strona spółki
29.07.2019, 20:43

PLX Wybrane wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. za I półrocze 2019 roku

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wybrane wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. za I półrocze 2019 roku:
a) uzyskane przychody 114.232 tys. zł, b) uzyskana wartość EBITDA 13.213 tys. zł, c) uzyskany zysk netto 5.044 tys. zł, d) uzyskana stopa EBITDA 11,6%, e) uzyskana stopa zysku netto 4,4% Przedstawione wyniki finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki danych finansowych za okres styczeń-czerwiec 2019 roku osiągniętych przez Spółkę i jej spółki zależne. Obliczenia dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania i w oparciu o założenie, że nie powstaną i nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wynik finansowy po dniu opublikowania powyższych danych. Powyższe szacunki będą monitorowane na bieżąco do czasu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku tj. do dnia 30 sierpnia 2019 roku. O wszelkich zdarzeniach mogących mieć istotny wpływ na ww. szacunki Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Inne komunikaty