Notowania

PBF Informacja dotycząca rozmów w sprawie rozwiązania umowy agencyjnej (aktualizacja)

Zarząd PBS Finanse SA („Spółka”, "Emitent") , przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 31 lipca 2019 został podpisany aneks do Porozumienia z Podkarpackim Bankiem Spółdzielczym w Sanoku („Bank”) (łącznie „Strony), w sprawie ustalenia odrębnych zasad rozliczenia wynagrodzenia agencyjnego do umowy agencyjnej nr 1/2011 z dnia 24.01.2011 r., o której Emitent informował w raporcie Nr 15/2011 z dnia 01.07.2011 zwanej dalej „Umową Agencyjną”, zmienioną Aneksem nr 1/2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 1/2017, na mocy którego ustalono termin obowiązywania porozumienia do dnia 30 października 2019. Na mocy Porozumienia przedłużono również okres zawieszenia stosowania postanowień § 2 ust. 2 – ust. 4 Umowy Agencyjnej do dnia 30.10.2019r. O zawarciu Porozumienia Emitent informował raportem bieżącym 5/2019 z dnia 12 czerwca 2019r.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”)

Inne komunikaty