Notowania

CFSA: strona spółki
1.08.2019, 11:47

CFS Zawiadomienie od Rockbridge TFI S.A. o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Zarząd Centrum Finansowego S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 1 sierpnia 2019 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Rockbridge TFI S.A. sporządzone w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej (…), którego treść Spółka przekazuje poniżej:
„Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo") działając w imieniu i na rzecz zarządzanego funduszu inwestycyjnego („Fundusz") na podstawie 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 51; „Ustawa"), niniejszym zawiadamia o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka") poniżej 10% oraz 5%. Zmniejszenie stanu posiadania ogólnej liczby głosów w Spółce poniżej ww. progów nastąpiło w wyniku realizacji poza rynkiem regulowanym transakcji skutkującej zbyciem 1 181 425 (jednego miliona stu osiemdziesięciu jeden tysięcy czterystu dwudziestu pięciu) akcji Spółki, które stanowią 14,13 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do 1 181 425 (słownie: jednego miliona stu osiemdziesięciu jeden tysięcy czterystu dwudziestu pięciu) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz reprezentują 14,13 % ogólnej liczby głosów w Spółce („Transakcja"). Transakcja została rozliczona w dniu 1 sierpnia 2019 r. Przed Transakcją Fundusz posiadał łącznie 1 181 425 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) akcji Spółki, które stanowiły 14,13% kapitału zakładowego Spółki, uprawniały do 1 181 425 (słownie: jednego miliona stu osiemdziesięciu jeden tysięcy czterystu dwudziestu pięciu) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz reprezentowały 14,13% ogólnej liczby głosów w Spółce. Po zawarciu oraz rozliczeniu Transakcji Fundusz nie posiada żadnych akcji Spółki. Ponadto Towarzystwo informuje, że: 1)Fundusz nie posiada podmiotów zależnych, które posiadałyby akcje Spółki, 2)Fundusz nie zawarł umów z osobami trzecimi, określonymi w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy, 3)Funduszowi nie przysługuje prawo głosu z akcji Spółki w związku z sytuacjami określonymi w art. 69 ust. 4 pkt 7 oraz 8 Ustawy”.

Inne komunikaty