Notowania

SEL Udzielenie gwarancji przez Emitenta

W nawiązaniu do raportów bieżących 20/2018, 22/2018 i 32/2019, Zarząd Spółki Selena FM S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości, że w związku z podpisaniem przez spółkę zależną - Selena Vostok OOO (Spółka zależna) z bankiem ROSBANK (Bank) aneksu do umowy kredytowej z dnia 15.08.2018 r. i przedłużeniem okresu kredytowania, w dniu dzisiejszym Emitent podpisał nową gwarancję na zabezpieczenie należności Banku z tytułu ww. umowy kredytowej.
Na podstawie Gwarancji Emitent jest odpowiedzialny, łącznie ze Spółką zależną, za wywiązanie się wobec Banku z zobowiązań wynikających z umowy kredytowej, w tym za wywiązanie się z obowiązku spłaty udzielonego kredytu, odsetek za wykorzystanie kredytu, prowizji przygotowawczej, prowizji za wcześniejszą spłatę, kar umownych, zwrotu wydatków prawnych związanych ze spłatą zadłużenia i innych uzasadnionych wydatków wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania przez Spółkę zależną jej obowiązków. Wartość udzielonej gwarancji wynosi 350 mln RUB (21,315 mln PLN wg średniego kursu NBP z dnia 01.08.2019 r. 1 RUB =0,0609 PLN). Gwarancja pozostaje w mocy do 15.07.2020 r. Na moment podpisania umowy z Bankiem nie zostało ustalone wynagrodzenie dla Emitenta w związku z udzieleniem gwarancji.

Inne komunikaty