Notowania

CFSA: strona spółki
1.08.2019, 19:14

CFS Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Zarząd Centrum Finansowego S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 1 sierpnia 2019 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Krzysztofa Rożko sporządzone w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej(...), którego treść Spółka przekazuje poniżej:
,,Ja Krzysztof Rożko (dalej zwany „Zawiadamiającym”), w odniesieniu do spółki Centrum Finansowe S.A. („Spółka" lub „Emitent”) na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 69 ust. 2 pkt 1 lit b) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1639, z późn. zm. - dalej „Ustawa”), zawiadamiam o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce o więcej niż 5% oraz o przekroczeniu progu 75% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Poniżej przekazuje informacje o: 1)dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie; Zmiana udziału nastąpiła w dniu 31 lipca 2019 r. wskutek wykonania transakcji pozagiełdowych nabycia akcji Spółki zawartych w dniu 30 lipca 2019 r. (dalej „Zdarzenie”). Transakcje zostały dokonane w wyniku wykonania uprawnień/zobowiązań opisanych w pkt. 6 zawiadomienia Zawiadamiającego z dnia 30 kwietnia 2019 r. 2)liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów; Przed zmianą udziału Zawiadamiający posiadał 5.337.835 akcji Spółki stanowiące 63,82% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 5.337.835 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 63,82% ogólnej liczby głosów w Spółce. 3)liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów; Po Zdarzeniu, Zawiadamiający posiada 6 748 210 akcji Spółki stanowiące 80,69% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 6 748 210 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 80,69% ogólnej liczby głosów w Spółce. 4)podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki; Na dzień złożenia niniejszego Zawiadomienia brak jest podmiotów zależnych od Zawiadamiającego posiadających akcje Spółki. 5)osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy; Na dzień złożenia niniejszego Zawiadomienia brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy a także pełnomocników, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4 Ustawy. 6)liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji Nie dotyczy 7)liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych; Nie dotyczy 8)łącznej sumie liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów. Po zsumowaniu pozycji wskazanych w pkt 3, 6 i 7, Zawiadamiający posiada 6 748 210 akcji Spółki stanowiące 80,69% ogólnej liczby głosów i kapitału w Spółce”.

Inne komunikaty