Notowania

NOVINA: strona spółki
2.08.2019, 13:10

NOV Informacja na temat istotnej wierzytelności Emitenta

Zarząd Novina S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuję, że do dnia dzisiejszego Emitent nie otrzymał kwoty 550.000 zł, stanowiącej należność przysługującą Emitentowi z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego o powierzchni 98 m2, położonego w Warszawie („Wierzytelność”). Zgodnie z umową powyższa kwota powinna zostać zapłacona w terminie do dnia 3 lipca 2019 roku.
Zarząd Emitenta podjął działania celem, w pierwszej kolejności wyjaśnienia przyczyn zaistniałej sytuacji, a następnie celem sądowego dochodzenia Wierzytelności. Zarząd Emitenta przypomina, że Wierzytelność zabezpieczona jest hipoteką na kwotę 800.000 zł, ustanowioną na wskazanej powyżej nieruchomości. Oznacza to, że istnieje bardzo duże, graniczące z pewnością, prawdopodobieństwo otrzymania przez Emitenta Wierzytelności wraz z należnymi odsetkami oraz kosztami jej dochodzenia. Tym samym, z uwagi na odpowiednie zabezpieczenie Wierzytelności Zarząd Emitenta nie identyfikuje ryzyka jej nieotrzymania, a tym samym nie identyfikuje ryzyka mogącego skutkować dokonaniem odpisu Wierzytelności w księgach rachunkowych Emitenta. Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, że brak terminowej zapłaty Wierzytelności nie wpływa na bieżącą działalność Emitenta, który posiada wystarczające środki na nieprzerwane kontynuowanie działalności pożyczkowej. Zarząd Emitenta informuje, że opublikował ogłoszenie dot. możliwości nabycia Wierzytelności. Ogłoszenie dostępne jest pod adresem: https://pozyczkihipoteczne.eu/relacje-inwestorskie/oferta-sprzedazy-wierzytelnosci/

Inne komunikaty