Notowania

GKSKAT: strona spółki
6.08.2019, 14:40

GKS Rejestracja połączenia Emitenta ze spółką zależną tj. Klub Hokejowy GKS Katowice S.A.

GKS GieKSa Katowice S.A. (Emitent, Spółka Przejmująca) informuje, że na podstawie elektronicznego wyciągu aktualnego KRS powziął w dniu 6 sierpnia 2019 r. informację o dokonaniu w dniu 5 sierpnia 2019 r. przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS wpisu połączenia Emitenta ze spółką zależną, tj. Klub Hokejowy GKS Katowice S.A z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmowana).
Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Z dniem wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego GKS GieKSa Katowice S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Klubu Hokejowego GKS Katowice S.A.

Inne komunikaty