Notowania

POLWAX: strona spółki
7.08.2019, 16:21

PWX Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Polwax S.A.

Zarząd Spółki Polwax S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 7.08.2019 r. otrzymał od Pana Tomasza Biela oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Polwax S.A. oraz równocześnie z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. W przesłanym piśmie datowanym na dzień 7.08.2019 r. Pan Tomasz Biel jako dzień rezygnacji wskazał dzień następny po dniu złożenia oświadczenia o rezygnacji.
Pan Tomasz Biel w przesłanym oświadczeniu nie wskazał przyczyny rezygnacji. Podstawa prawna szczegółowa: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-10-22
PWX Koszty usunięcia zanieczyszczonego urobku ziemnego powstałego w związku z prowadzoną Inwestycją w Czechowicach-Dziedzicach.
2,90
+1,90
2019-10-22
PWX Czasowe wstrzymanie prac prospektowych
2,90
+1,90
2019-10-21
PWX Zakończenie procedury przejęcia z dniem 21.10.2019 terenu budowy przez Polwax S.A. od ORLEN Projekt S.A.
2,96
-1,86
2019-10-18
PWX Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A. w zakresie kredytu wieloproduktowego
3,06
-3,44
2019-10-17
PWX Pismo z Sądu informujące o złożeniu do Sądu przez ORLEN Projekt S.A. pisma zawierającego rozszerzenie powództwa wobec Polwax S.A.
3,00
+1,66
2019-10-02
PWX Stanowisko ING Bank Śląski S.A. w sprawie czasowego i warunkowego powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań Spółki – uzgodnienia w zakresie kolejnej umowy Spółki z Bankiem
3,16
-8,23
2019-09-30
PWX Oddalenie przez sąd wniosku Polwax S.A. w przedmiocie uchylenia wydanego na rzecz Orlen Projekt S.A. nakazu zapłaty jako tytułu zabezpieczenia i wysłanie not obciążeniowych w stosunku do Orlen Projekt S.A. z tytułu wywozu zanieczyszczonego urobku ziemi stanowiącego odpad niebezpieczny z terenu inwestycji FUTURE.
3,12
+5,13
2019-09-30
PWX Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.
3,12
+5,13
2019-09-24
PWX Potrącenie kar umownych przysługujących Spółce w stosunku do Orlen Projekt S.A. z tytułu niewykonania i nienależytego wykonania umowy.
3,12
+5,13
2019-09-12
PWX Otrzymanie przez Polwax S.A. pozwu wniesionego przez Orlen Projekt S.A. i przekierowanie przez Sąd sprawy do rozpoznania w trybie zwykłym.
3,25
-0,62