Notowania

ATT Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce PDH Polska S.A.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 15/2019 z dnia 27 marca 2019 roku, nr 20/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku oraz nr 25/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 8 sierpnia 2019 roku otrzymał informację o dokonaniu w dniu 7 sierpnia 2019 roku przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki PDH Polska S.A. (dalej: „PDH Polska”).
W związku z wyżej wskazaną rejestracją, kapitał zakładowy PDH Polska został podwyższony z kwoty 304 000 000 zł do kwoty 467 339 000 zł. Liczba akcji wszystkich emisji wynosi obecnie 46 733 900 sztuk o wartości nominalnej 10 zł każda. Emitent w podwyższonym kapitale zakładowym PDH Polska objął 9 782 808 sztuk akcji nowej emisji o wartości nominalnej 10 zł każda, po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej, o łącznej wartości 97 828 080, 00 zł. W wyniku dokonanego podwyższenia kapitału PDH Polska, liczba akcji posiadanych przez Emitenta wzrosła do 21 964 933 sztuk akcji. Aktualnie Emitent posiada bezpośrednio 47% akcji w spółce PDH Polska S.A., 53% akcji należy do spółki zależnej Emitenta - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Inne komunikaty