Notowania

AQUABB: strona spółki
8.08.2019, 15:19

AQU Wniosek akcjonariusza dotyczący zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A.

Zarząd „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej informuje, że w dniu 08.08.2019 r. Spółka otrzymała od Gminy Bielsko-Biała – akcjonariusza Spółki, złożony w oparciu o przepis art. 400 §1 kodeksu spółek handlowych, wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. Akcjonariusz wniósł o zamieszczenie na porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia następujących spraw:
1) podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pani Marii Hetnał, 2) podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Jórdeczki, 3) podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej, 4) podjęcie uchwały w sprawie uchylenia § 34 Statutu Spółki, 5) podjęcie uchwały w sprawie uchylenia § 43 Statutu Spółki, 6) podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 40 Statutu Spółki, 7) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, 8) podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do wniosku akcjonariusz dołączył projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. Powyższy wniosek stanowi realizację uprawnień akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki wynikających z art. 400 §1 kodeksu spółek handlowych. Zarząd Spółki informuje, że dokona zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie spółek handlowych, o czym poinformuje odrębnym raportem bieżącym, załączając treść projektów uchwał tego Zgromadzenia. W związku z zaproponowanymi zmianami Statutu Spółki, Zarząd „AQUA” S.A. informuje: 1. Dotychczasowe brzmienie § 34 Statutu Spółki: § 34 „Członkowie Rady Nadzorczej mogą być z ważnych powodów odwołani przez Walne Zgromadzenie przed upływem ich kadencji lub zawieszeni w czynnościach.” Propozycja zmiany Statutu obejmuje uchylenie §34. 2. Dotychczasowe brzmienie § 43 Statutu Spółki: § 43 „ Członek Zarządu może być z ważnych powodów zawieszony w czynnościach lub odwołany przed upływem kadencji przez Radę Nadzorczą.” Propozycja zmiany Statutu obejmuje uchylenie §43. 3. Dotychczasowe brzmienie § 40 Statutu Spółki: § 40 „Zarząd Spółki składa się z dwóch osób, z których jedna pełni funkcję Prezesa Zarządu, a druga funkcję Wiceprezesa Zarządu.” Proponowane brzmienie § 40 Statutu Spółki: § 40 „Zarząd Spółki składa się z jednej do dwóch osób, w tym Prezesa Zarządu.” W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje wniosek akcjonariusza wraz z dołączonymi do niego projektami uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A.

Załączniki

Inne komunikaty