Notowania

AQUABB: strona spółki
9.08.2019, 12:04

AQU Ogłoszenie o zwołaniu na wniosek akcjonariusza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. na dzień 5 września 2019r. oraz projekty uchwał tego zgromadzenia.

Bielsko-Biała – akcjonariusza Spółki, złożonym w oparciu o przepis art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych, o którym Spółka informowała raportem ESPI nr 12/2019 z dnia 08.08.2019r. – zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. na dzień 5 września 2019r. na godz. 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku-Białej przy ul. 1 Maja 23.
Równocześnie Spółka przedstawia ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawierające między innymi jego porządek obrad. Spółka przedstawia również projekty uchwał, które mają być przedmiotem tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym również projekt uchwały obejmującej tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający jego proponowane zmiany. W związku z zaproponowanymi zmianami Statutu Spółki, Zarząd „AQUA” S.A. informuje: 1. Dotychczasowe brzmienie § 34 Statutu Spółki: § 34 „Członkowie Rady Nadzorczej mogą być z ważnych powodów odwołani przez Walne Zgromadzenie przed upływem ich kadencji lub zawieszeni w czynnościach.” Propozycja zmiany Statutu obejmuje uchylenie §34. 2. Dotychczasowe brzmienie § 43 Statutu Spółki: § 43 „ Członek Zarządu może być z ważnych powodów zawieszony w czynnościach lub odwołany przed upływem kadencji przez Radę Nadzorczą.” Propozycja zmiany Statutu obejmuje uchylenie §43. 3. Dotychczasowe brzmienie § 40 Statutu Spółki: § 40 „Zarząd Spółki składa się z dwóch osób, z których jedna pełni funkcję Prezesa Zarządu, a druga funkcję Wiceprezesa Zarządu.” Proponowane brzmienie § 40 Statutu Spółki: § 40 „Zarząd Spółki składa się z jednej do dwóch osób, w tym Prezesa Zarządu.”

Załączniki

Inne komunikaty