Notowania

ANALIZY: strona spółki
9.08.2019, 14:38

AOL Zmiana tekstu jednolitego Statutu w Spółce Zależnej KupFundusz S.A. dokonana przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zależnej, w dniu 8.08.2019r.

Zarząd Analizy Online S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 8 sierpnia 2019r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KupFundusz S.A. („Spółka Zależna”) podjęło uchwałę w sprawie zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki Zależnej, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego KupFundusz S.A.:
Dotychczasowe brzmienie: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.600.000,00 (jeden milion sześćset tysięcy) złotych i dzieli się na 1.600.000,00 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji, w tym: a) 300.000,00 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, b) 350.000,00 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii B, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, c) 950.000,00 (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. Nowe brzmienie: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.100.000,00 (dwa miliony sto tysięcy) złotych i dzieli się na 2.100.000,00 (dwa miliony sto tysięcy) akcji, w tym: a) 300.000,00 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, b) 350.000,00 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii B, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, c) 950.000,00 (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, d) 500.000,00 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii D, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zależnej od Emitenta w dniu 8 sierpnia 2019r. podjęło również uchwałę w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki KupFundusz S.A.

Inne komunikaty