Notowania

SARE: strona spółki
9.08.2019, 19:12

SAR Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach Grupy Kapitałowej SARE za pierwsze półrocze 2019 r.

Zarząd spółki SARE S.A. z siedzibą w Rybniku („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż dokonał wstępnego oszacowania wyników finansowych Grupy Kapitałowej SARE za pierwsze półrocze 2019 roku.
Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży za pierwsze półrocze 2019 roku wyniosły w przybliżeniu 28 758 tys. zł, wobec 22 679 tys. zł w pierwszym półroczu 2018 roku. Szacunkowa EBITDA Grupy SARE wyniosła w przybliżeniu 1 645 tys. zł, wobec 3 572 tys. zł w analogicznym okresie poprzedniego roku, natomiast skonsolidowana strata netto wyniosła w przybliżeniu 715 tys. zł, podczas gdy w tym samym okresie 2018 roku zysk netto wyniósł 1 559 tys. zł. Wzrost skonsolidowanych przychodów Grupy Kapitałowej SARE o 27 % w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego jest w szczególności wynikiem przejęcia przez Emitenta dwóch spółek: Sales Intelligence S.A. oraz Fast White Cat S.A., natomiast osiągnięty przez Grupę SARE wynik finansowy uplasował się poniżej wyniku pierwszego półrocza 2018 r. Na wynik finansowy Grupy Kapitałowej SARE w pierwszym półroczu 2019 roku wpłynęły zwłaszcza: - Rozporządzenie RODO, którego skutkiem było zredukowanie liczby kampanii mailingowych klientów spółki SARE S.A. oraz INIS sp. z o.o. – w I kwartale roku 2018 nie były jeszcze odczuwalne skutki RODO, gdyż regulacja zaczęła obowiązywać pod koniec maja 2018 r.; - Zwiększenie się amortyzacji ze względu na zakończenie prac rozwojowych i wprowadzenie do sprzedaży usług projektów objętych dotychczas pracami rozwojowymi, co przełożyło się na zmniejszenie CAPEX o kwotę 1,2 mln zł; - Zakończenie procesu inwestycyjnego w spółkach Fast White Cat S.A. i Sales Intelligence S.A. związane z zaangażowaniem zasobów ludzkich wdrażających synergie pomiędzy nowymi inwestycjami i Grupą Kapitałową, które to procesy obciążają skonsolidowany wynik, jednak w ocenie Zarządu Emitenta przyniosą w przyszłości zamierzone skutki w postaci pozyskania nowych klientów dla Grupy; - Poniesienie kosztów restrukturyzacji w zakresie automatyzacji obsługi klientów produktów abonamentowych, a także zmiany organizacji działania obsługi projektów IT w Grupie SARE; - Zmiany na kluczowych stanowiskach kierowniczych miały wpływ na wyniki m.in. w spółce JU: sp. z o.o. W nawiązaniu do powyższych okoliczności, Emitent podjął w pierwszym półroczu 2019 roku szereg czynności służących optymalizacji ponoszonych kosztów, w tym przede wszystkim przeprowadził ogólne badania i analizę potencjału rynku w zakresie inwestycji w spółki zależne od Emitenta, tj. Adepto sp. z o.o. oraz Cashback Services sp. z o.o. i w konsekwencji podjął decyzję o rozpoczęciu procesu pozyskiwania inwestorów do wyżej wymienionych spółek. Ponadto, po dokonaniu akwizycji spółka SARE S.A. w zasadzie w pierwszym półroczu 2019 roku mocno skupiła się na wprowadzaniu spółki Fast White Cat S.A. do Grupy, jak również przejęła obsługę księgową spółki Fast White Cat S.A. Dodatkowo w ramach spółki Fast White Cat dokonano zmian w zakresie sposobu rozliczania projektów w tej spółce. W spółce Sales Intelligence S.A. jest obecnie wdrażany plan synergiczny związany z przyznaną spółce Sales Intelligence dotacją z NCBiR, która ma przynieść zaplecze do obsługi baz danych w całej Grupy SARE, co w konsekwencji powinno się przełożyć na osiągane przez Grupę Emitenta wyniki. Dodatkowo, spółka zależna od Emitenta - VideoTarget sp. z o.o. w pierwszym półroczu 2019 r. nawiązała współpracę w ramach swojej sieci reklamy wideo z następującymi domami mediowymi: Publicis Media, GroupM, Group One oraz Havas Media Poland. W zakresie wspomnianej współpracy przeprowadzono pierwsze kampanie testowe w modelu programmatic, które w ocenie Zarządu Spółki będą prowadzić do zacieśnienia wzajemnych relacji, a tym samym poprawy wyników VideoTarget sp. z o.o. W całej Grupie Kapitałowej SARE, zarówno w pierwszym jak i drugim kwartale br. wprowadzone zostały programy optymalizujące koszty, a ich efekty zauważalne są już przy porównaniu obu tych kwartałów – odnotowany został wzrost EBITDA z 533 tys. zł do 1 112 tys. zł (wzrost o 579 tys. zł). Ostatni program optymalizujący koszty w Grupie SARE powinien przynieść zamierzone skutki w trzecim i czwartym kwartale br. Przedstawione wyniki finansowe mogą ulec zmianie z uwagi na trwający w Grupie proces weryfikacji danych. Jednocześnie informujemy, że szczegółowy raport finansowy zostanie opublikowany dnia 4 września 2019 roku.

Inne komunikaty